Integritetspolicy

GDPR och dataskydd

Här finns information om dataskyddsförordningen (GDPR) och hur lagen påverkar dig i användningen av Eliot Universe program och tjänster. Du som kund är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i Eliot Universe program och det finns en del saker du behöver tänka på. Vi kan inte som personuppgiftsbiträde bestämma och veta vilka uppgifter ni väljer att behandla i programmet, men har gjort ett försökt att sammanställa de personuppgifter som du kan tänkas komma att behandla i Eliot Universe program. I rollen som personuppgiftsbiträde har Eliot Universe ansvar för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna i behandlingen av personuppgifter, vilket du kan läsa mer om nedan.

Eliot Universe DSO (dataskyddsombud) når du via dso@eliotuniverse.com alternativt postadress

Att: Dataskyddsombud

Eliot Universe AB

Slakthusgatan 13

121 62 Johanneshov

Dina rättigheterd

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem. Du har rätt att i de fall du givit oss samtycke dra tillbaka detta genom att kontakta oss eller genom att avsluta konton.
I det fallet kommer vi sluta behandla de personuppgifterna inom 30 dagar om ingen annan laglig grund för fortsatt behandling gör att vi måste fortsätta behandlingen.


Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.
Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.


Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.


Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.
Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, t ex använder vi kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs via internet. Endast medarbetare som uträttar ett specifikt arbete får tillgång till personligt identifierbar information. De IT-system som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Utlämning av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra anställda, tjänsteleverantörer och underleverantörer (kontraktsbundna personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som tillhandahåller vår ehandelsplattform, arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster).

Samtliga som behandlar Dina personuppgifter är bundna och begränsade i lag och avtal att använda dem. Vi kommer säkerställa att personuppgiftbiträden (underleverantörer och tjänsteleverantörer) ingår personuppgiftsbiträdesavtal där de garanterar att följa gällande lagstiftning och som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter.

Vi kommer lämna ut personuppgifter när vi har en rättslig skyldighet att göra så på grund av tvingande lagstiftning, domstolsbeslut eller beslut av annan myndighet. Vi lämnar även ut personuppgifter för att genomdriva eller tillämpa våra allmänna villkor, annat avtal eller för att möta anspråk som riktas emot oss. För att försvara vårt eller våra personuppgiftsbiträdens rättigheter, för skydda enskildas säkerhet och förhindra illegal verksamhet. Tjänster och webbsidor kan innehålla länkar till andra webbsidor, tjänster och/eller applikationer som tillhör t.ex. annonsörer, sponsorer och partners. Vi är endast ansvarig för integritetsfrågor och säkerhet avseende Tjänster och Webbsidor levererade ifrån oss.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som användare av våra tjänster:

  • För och efternamn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Personnummer
  • Bostadsadress
  • Användarnamn och lösenord

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, dina personuppgifter i högst 12 månader efter det att kundförhållandet upphörde.

Vi lagrar och behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag.
Vi lagrar och behandlar uppgifter som lämnats med Ditt samtycke endast så länge som samtycket är medgivet oss och inte återtaget.

I fall där dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas personuppgifterna, vi kommer spara och använda avidentifierade uppgifter som vi kan använda för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier

Användningsvillkor

  • Tjänsten tillhandahålls av tjänsteleverantören och är helt efter eget godtycke. Din tillgång till nättjänsten kan bli blockerad, avstängd eller avslutad när som helst och av utan särskild anledning

  • Du samtycker till att inte använda tjänsten för något syfte som är olagligt eller på annat sätt förbjudet enligt lag och att du är personligt ansvarig för ditt användande av tjänsten.

  • Tjänsten tillhandahålls utan garantier eller servicenivåer av något slag, antingen uttryckt eller underförstått.

  • Personuppgifterna är skyddade, de kommer aldrig överlåtas, säljas, lånas ut eller på annat sätt användas av tredje part.